Adatkezelés

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A Vámospércs – Kistérségi Szakellátó Kft. az egészségügyi szolgáltatásait, ellátását igénybe vevőként, az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat, mint adatkezelő és adatfeldolgozó kezeli. A személyes adatok védelme számunkra kiemelten fontos, ennek megfelelően kezelésük során folyamatosan gondoskodunk azok biztonságáról.

Adatkezelésünk a kötelezően érvényes szabályozásoknak, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) megfelel.

Az adatkezelési tevékenység célja, a beteg egészségügyi ellátása és a hozzá elválaszthatatlanul kapcsolódó adminisztratív és egyéb jogszabály által előírt tevékenységek elvégzése egészségügyi és ahhoz kapcsolódó személyes adatainak kezelése, a jogszabályokban írt rendelkezésekkel összhangban történik, a személyes adatok fokozott védelme mellett.

Az adatkezelés jogalapja egyrészt, hogy a beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybe vételével egyidejűleg ráutaló magatartásával a személyi adatai (beleértve az egészségügyi állapotra vonatkozó különleges személyes adatok kezelését is) kezeléséhez hozzájárul, másrészt az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

A személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítjuk.

Az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat, és egyben hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok jelen tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez. Az Ön által megadott személyes adatait hozzájárulása megadásától a hozzájárulás visszavonásáig illetve azon időtartamig kezeljük, amíg az megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak módosítását.

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tiltakozással élhet, mely tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Webáruház készítés